Ile kosztuje rozwód cywilny?

Procedura rozwodowa określane jest jako postępowanie cywilne, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku dotyczące kosztów sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z tym właśnie postanowieniem od każdego wniosku o rozwód pobierana jest stała opłata w wysokości 600 złotych. W przypadku zgodności obydwu stron, bez orzekania o winie, sąd ma obowiązek zwrotu powodowi (który dokonał całej wpłaty) połowę tej sumy.

Jedna ze stron może również liczyć na zwrot całości uiszczonej opłaty od pozwu o rozwód lub separację w przypadku jego cofnięcia na skutek pojednania się stron w pierwszej instancji. Jeżeli natomiast nie dojdzie do zgody małżonków, wtedy jedna ze stron będzie musiała liczyć się z dodatkowymi kosztami. Strona przegrywająca, która według sądu jest całkowicie winna rozkładowi danego małżeństwa, ponosi wszystkie wydatki takiego procesu. Oprócz opłaty stałej musi także liczyć się z kosztami postępowania bezpośrednio po zapadnięciu wyroku.

W sprawach rozwodowych mają miejsce również przypadki szczególne. Jednym z nich jest zwolnienie z kosztów sądowych w takich procesach. Jeżeli więc strona wnosząca pozew nie jest w stanie dokonać opłaty w wysokości 600 złotych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i swojej rodziny, wówczas może ona zwrócić się do sądu o zwolnienie z kosztów sądowych. Aby tego dokonać należy wraz z wnioskiem rozwodowym złożyć wypełniony formularz informujący o stanie rodzinnym i majątkowym powoda. Sąd po jego rozpatrzeniu ma do wyboru trzy opcje. Może zwolnić powoda z opłat całkowicie, częściowo lub tylko z wpisu stałego.

Innym rodzajem wydatku sądowego jest tzw. opłata stosunkowa. W sprawach o rozwód, separację lub o unieważnienie małżeństwa, w przypadku zarządzenia alimentów na rzecz małżonka, w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji, pobierana jest od małżonka zobowiązanego opłata stosunkowa od zasądzonego roszczenia. W razie nakazu eksmisji bądź wspólnego podziału majątku obydwu stron, pobierana jest opłata w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie. Są to koszty dodatkowe procesu rozwodowego.

Zasądzenie w wyroku rozwodowym alimentów na rzecz małżonka skutkuje pobraniem od strony zobowiązanej opłaty w wysokości 5 % rocznej wartości alimentów. W razie orzeczenia eksmisji jednej ze stron procesu, pobierana jest opłata w wysokości 200 złotych. Przy podziale mieszkania do korzystania wspólnego wynosi ona 100 złotych, natomiast przy podziale majątku małżonków już 1000 złotych.