Wzór pozwu rozwodowego z orzekaniem o winie lub za porozumieniem stron

Pozew o rozwód powinien zostać złożony w formie pisemnej w wydziale cywilnym sądu okręgowego osobiście lub droga pocztową. Prawo do jego złożenia ma każdy z małżonków. W postępowaniu rozwodowym występują więc dwie strony : powód, czyli małżonek, który wnosi pozew oraz pozwany, czyli małżonek, z którym powód chce się rozwieść. Strona pozwana ma również prawo do rozwodu lub separacji.

W swoim pozwie powód musi wyszczególnić czego oprócz rozwiązania małżeństwa domaga się jeszcze od sądu. Takimi roszczeniami mogą być np. zarządzenie alimentów na rzecz wspólnych małoletnich dzieci małżonków, powierzenie władzy rodzicielskiej oraz wydanie postępowania ustalającego na czas procesu o wzajemnych obowiązkach obu stron względem dzieci i wspólnego mieszkania. Może także złożyć wniosek o ustalenie winy. Należy jednak pamiętać, że wiąże się to ze żmudnym postępowaniem dowodowym powodującym między innymi konieczność przesłuchania wielu świadków.

W pozwie należy przede wszystkim określić sąd, do którego składany jest taki wniosek. Kolejną istotną kwestią jest podanie dokładnych danych każdej ze stron procesu takich jak imiona, nazwiska, zawody oraz aktualne adresy zamieszkania. Pozew rozwodowy musi uwzględniać sprecyzowane żądania powoda oraz ich uzasadnienie. Musi to być szczegółowy opis dlaczego nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Ponadto powinien zawierać dowody i zeznania świadków, ukazujące taki właśnie stan rzeczy pomiędzy stronami. Ważny jest także opis sytuacji majątkowej małżonków oraz wskazanie potrzeb małoletnich dzieci w przypadku domagania się przez powoda alimentów pieniężnych. Takie uzasadnienie powinno zawierać ponadto informacje o liczbie, płci oraz wieku wspólnych dzieci małżonków oraz o umowie małżeńskiej.

Wraz z pozwem należy dostarczyć do sądu załączniki. Są to takie dokumenty jak akt małżeństwa, akty urodzenia wspólnych dzieci małżonków oraz zaświadczenia o zarobkach obu stron. Dokumenty te muszą potwierdzać prawdziwość argumentów wskazanych w uzasadnieniu.

Sąd oraz pozwany otrzymują po jednym komplecie dokumentów procesowych. Składając pozew o rozwód należy także pamiętać o kosztach takiego postępowania. Są to koszty i wydatki sądowe, wynagrodzenie dla pełnomocnika oraz koszty strony, na które składają się między innymi dojazd do sądu i koszty utraconego zarobku.

Od każdego pozwu rozwodowego sad pobiera tzw. wpis tymczasowy. Biorąc pod uwagę sytuację majątkową i rodzinną powoda, sąd ustala jego wysokość. Opłacenie takiego wpisu decyduje o nadaniu sprawie biegu. Wpis ostateczny ustalany jest w wyroku końcowym. Tutaj pod uwagę brany jest nie tylko stan majątkowy obu stron, ale także długość trwania procesu rozwodowego oraz konieczność sporządzenia opinii przez biegłych sądowych. Wpis sądowy można wnieść na rachunek bankowy sądu lub opłacić pismo znakami opłaty sądowej.